Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
35/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
V/v điều chỉnh, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015
52/2011/NQ-HĐND 09/11/2011
Về Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 và định hướng giảm nghèo đến năm 2020.
21/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015.
23/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh
27/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang lọai hình công lập và công lập họat động theo cơ chế tự chủ tài chính
29/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Bình Định và thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn
13/2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011
14/2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015
13/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011
14/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015
15/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh và quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh, giai đoạn 2011 -2015
16/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011
17/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về dự toán ngân sách năm 2011 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 2011
18/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
19/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Định
20/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô của Công ty cổ phần du lịch Hầm Hô
21/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc thông qua Đề án đặt tên đường các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn
22/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp
23/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
24/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Bình Định
25/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
26/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
27/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
28/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
1/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
2/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010
3/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
4/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
5/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc thông qua chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án quản lý, khai thác Yến sào của tỉnh(giai đoạn 2011 – 2020)
6/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
Trang
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 13 trang.