Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
9/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về mức thu học phí công lập, chế độ miễn, giảm học phí và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2010 - 2011
10/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn
11/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về thành lập Phòng dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện
12/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
12/ NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
12/ NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
13/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
20/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
21/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
22/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về dự toán ngân sách năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010
23/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010
24/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
25/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Quy định của Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định
26/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhân thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định
27/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
28/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định
29/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Bình Định
30/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc Chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh
31/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1/ 2009/NQ-HĐND 04/05/2009
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011
35/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2008
Về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Định
32/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
33/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009
34/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
35/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về dự toán ngân sách năm 2009 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009
36/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Định
37/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
38/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc điều chỉnh định mức đào tạo nghề trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định
39/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định
40/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Bình Định
Trang
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 13 trang.