Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
147/BC-UBND 21/09/2017
Về hoạt động Cụm, Khối thi đua
141/BC-UBND 08/09/2017
Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
125/BC-UBND 23/08/2017
Tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành
122/BC-UBND 22/08/2017
Tình hình thực hiện Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
123/BC-UBND 22/08/2017
Tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã
124/BC-UBND 22/08/2017
Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Định
111/BC-UBND 03/08/2017
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017
99/BC-UBND 18/07/2017
Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên
96/BC-UBND 14/07/2017
Báo cáo thi hành Luật Đất đai 2013
93/BC-UBND 10/07/2017
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017
90/BC-UBND 05/07/2017
Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
86/BC-UBND 04/07/2017
Kết quả thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ
85/BC-UBND 30/06/2017
Tình hình thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
3333/UBND-TH 30/06/2017
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ
83/BC-UBND 27/06/2017
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
81/BC-UBND 26/06/2017
Kết quả công tác trọng tâm Cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2017
66/BC-UBND 31/05/2017
Kết quả triển khai các giải pháp giải cứu tiêu thụ heo hơi và thịt heo hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Định
65/BC-UBND 30/05/2017
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6//2017
63/BC-UBND 25/05/2017
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Định
62/BC-UBND 25/05/2017
Tình hình và kết quả công tác quản lý nhà nước về hội
60/BC-UBND 23/05/2017
Tình hình sử dụng thông tin, kết quả các chỉ số PCI, PAPI
59/BC-UBND 23/05/2017
Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
56/BC-UBND 11/05/2017
Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017
57/BC-UBND 11/05/2017
Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Định
52/BC-UBND 05/05/2017
Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ
51/BC-UBND 04/05/2017
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017
48/BC-UBND 03/05/2017
Chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định
49/BC-UBND 03/05/2017
Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh
39/BC-UBND 18/04/2017
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
38/BC-UBND 14/04/2017
Báo cáo cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Trang
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 22 trang.