Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
18/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
19/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Định
20/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô của Công ty cổ phần du lịch Hầm Hô
21/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc thông qua Đề án đặt tên đường các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn
22/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp
23/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
24/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Bình Định
25/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
26/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
27/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
28/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
1/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
2/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010
3/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
4/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
5/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc thông qua chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án quản lý, khai thác Yến sào của tỉnh(giai đoạn 2011 – 2020)
6/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
7/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Bình Định mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
8/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc thông qua Dự án thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định
9/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về mức thu học phí công lập, chế độ miễn, giảm học phí và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2010 - 2011
10/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn
11/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về thành lập Phòng dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện
12/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
12/ NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
12/ NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
13/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
3316/ QĐ-CTUBND 31/12/2009
V/v tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho Quân khu 5 để đền bù, hỗ trợ di dời xây dựng lại kho xăng dầu Tiểu đoàn 3, Cục Hậu cần Quân khu 5
20/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
21/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
22/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về dự toán ngân sách năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010
Trang
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 12 trang.